01 / 01
Tel: 024.3825 2999

Gói TBA 110kV Thiện Kế

Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc
Tổng thầu: Công ty CP Quốc tế Hải Âu

Tên dự án

Sửa chữa, thay thế tủ MC475, 479 Hạng mục: TBA 110kV Thiện Kế

Nội dung hợp đồng

Cung cấp tủ hợp bộ MC 24kV TBA 110kV Thiện Kế