01 / 01
Tel: 024.3825 2999

Cung cấp máy cắt chân không, ngoài trời 40,5kV

Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc
Tổng thầu: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây lắp điện Suntech

Tên dự án

Cung cấp máy cắt chân không ngoài trời 40,5kV

Nội dung hợp đồng

Cung cấp máy cắt chân không ngoài trời 40,5kV